Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL

Wypracowaniem pozytywnej opinii do „Projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok” zakończyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiciel strony samorządowej. W trakcie spotkania omówiony został cel operacyjny oraz cele szczegółowe projektu. Zebranie odbyło się w trybie zdalnym.

8 stycznia 2021 roku  o godz. 10.00 odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL. Głównym punktem obrad było zaopiniowanie Projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok. Podczas spotkania zwrócono uwagę na trzy priorytety, kierunki działań, charakterystyczne dla roku 2021. Pierwszym priorytetem jest aktywizacja osób
do 30 roku życia, drugi to wsparcie osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem i trzeci priorytet to aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych. Merytorycznego wsparcia udzieliła Pani Agnieszka Postępska – Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Stały Zespół Roboczy zaopiniował pozytywnie przedstawiony projekt. Opinia zostanie przedłożona na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 14 stycznia 2021 r.