Podczas wideokonferencji 26 stycznia 2021 r. Waldemar Rudnicki – Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Magdaleną Zielińską – p.o. Kierownika Oddziału Programowania Strategicznego UMWL przedstawili informacje nt. Terytorialnego Planu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Województwa Lubelskiego oraz mechanizmów sprawiedliwej transformacji energetycznej.

W porządku obrad posiedzenia zespołu znalazły się zagadnienia takie jak:

  • Formalne podstawy opracowywania Planu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Województwa Lubelskiego oraz harmonogramu jego tworzenia;
  • Kategorie i obszary podlegające finansowaniu;
  • Podstawy powołania i skład zespołu opracowującego plan, harmonogram i stopień zaawansowania prac.

Spośród członków zespołu wybrano po jednym reprezentancie każdej ze stron, którzy wspólnie dopracują proponowany projekt stanowiska. Następnie zostanie on przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 28 stycznia 2021 r. o godzinie 11:00.