Posiedzenie plenarne WRDS WL 28 października 2022 r.

Jak przebiega proces legislacyjny (stan aktualnych regulacji) łagodzenia skutków kryzysu energetycznego związanego z sezonem grzewczym i kosztami energii?” oraz „Szczególne rozwiązania w zakresie zwolnień lekarskich” były głównymi tematami październikowego posiedzenia plenarnego WRDS WL. Posiedzenie otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL.

W dniu 28 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. W pierwszym z wyżej wymienionych tematów obradował SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, a wypracowane stanowisko przedstawił Pan Andrzej Ryl – Przewodniczący zespołu. Dyskusję w zakresie aktualnych regulacji legislacyjnych odnośnie łagodzenia skutków kryzysu energetycznego zakończyło przyjęcie Stanowiska nr 10/2022 strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

W dalszej części spotkania poruszono również tematykę dotyczącą nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników działających na niekorzyść przedsiębiorstw. Przeanalizowano obowiązujące regulacje prawne i możliwości wprowadzenia ewentualnych rozwiązań.

Ponadto członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęli Opinię Nr 2/2022 w sprawie oceny realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego oraz Opinię Nr 3/2022 strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej wyrażającą apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odwołanie Pana prof. dr hab. Krzysztofa Niemczuka z funkcji  Dyrektora PIWet-PIB w Puławach.

W obradach plenarnych WRDS WL wzięli udział: Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL; Artur Jędruszczuk – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie; Paweł Iwaszko – Prezes Zarządu Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Puławach; Marek Goluch – Prezes Zarządu Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.; goście z Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Marcin Ścigan – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii; Grzegorz Tobolczyk – Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa; Radosław Tabak – Naczelnik Wydziału Kogeneracji i Ciepłownictwa w Departamencie Ciepłownictwa;  Paweł Kozłowski – główny specjalista w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu; Michał Komarnicki – główny specjalista w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu.