Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła stanowisko w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz wyznaczyła przedstawiciela do Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego.

Obrady w dniu 11 lutego 2021 r. otworzył i poprowadził Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego. Podczas wideokonferencji członkowie WRDS WL wraz z Ewą Rewakowicz – Zastępcą Dyrektora w Departamencie Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Zbigniewem Wojciechowskim – Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego oraz Waldemarem Rudnickim – p.o. Kierownika Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego omówili Terytorialny Plan na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Województwa Lubelskiego oraz mechanizmy sprawiedliwej transformacji energetycznej. Dyskusję zakończyło przyjęcie Stanowiska Nr 3/2021 WRDS WL w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Przedstawicielem WRDS WL w Zespole Zadaniowym ds. przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego został Wiesław Grzegorczyk z ramienia NSZZ „Solidarność”, powołany Uchwałą Nr 3/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie wskazania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do udziału w pracach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego.

W dalszej części posiedzenia poddano analizie projekt Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi do projektu UP, WRDS WL zgłosi uwagi do dokumentu. Do dyskusji dotyczącej Umowy Partnerstwa dołączyli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Marta Braun, Daniel Baliński, Łukasz Waszczuk, Piotr Siewierski.

Na spotkaniu obecni  byli również Parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej Gabriela Masłowska, Jarosław Sachajko oraz Krzysztof Szulowski.

W celu wypracowania uwag do projektu posiedzenie zostało zawieszone do dnia 12 lutego 2021 r. do godziny 8:30.

do-pobraniaDO POBRANIA

Stanowisko Nr 3/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Uchwała Nr 3/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do udziału w pracach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego