XLII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  w dniu 13 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  7.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego
  z autopoprawką;
  7.2. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok z autopoprawką;
  7.3. Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
  7.4. wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej;
  7.5. przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego;
  7.6. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
  7.7. udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa lubelskiego przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 →  komplet materiałów