06 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1579).

Znacząco ingeruje ona w dotychczasowe przepisy dotyczące uznawania niezanieczyszczonych trocin, wiórów, zrzyn itp. powstających w procesach technologicznych przeróbki drewna, sklasyfikowanych dotychczas jako odpady o kodzie 03 01 05, a mianowicie – wytwórca nie ma obowiązku przedkładania marszałkowi województwa zgłoszenia uznania za produkt uboczny niezanieczyszczonych trocin, wiórów, zrzyn itp. powstających w procesach technologicznych przeróbki drewna.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), otrzymuje brzmienie:

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do materiałów paszowych określonych w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz produktów przetworzenia drewna takich jak kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec.”

do-pobraniaDO POBRANIA

Tekst ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw.