Uwaga – ważna zmiana w ustawie o odpadach!

28 sierpnia wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Znacząco ingeruje ona w dotychczasowe przepisy dotyczące produktów ubocznych niebędących odpadem. W ustawie został m.in. określony termin wygaśnięcia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem jej wejścia w życie. Uznanie wygasa po upływie 6 miesięcy od tego dnia.

Inne zmiany dotyczące artykułu 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000) wprowadzają nową procedurę ubiegania się o uznanie. Od 28 sierpnia uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji.

Ponadto:

  • Przed wydaniem opinii WIOŚ może przeprowadzić kontrolę w zakresie objętym zgłoszeniem, w której może uczestniczyć marszałek województwa. W przypadku negatywnej opinii WIOŚ marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.
  • Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
  • W przypadku dokonywania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstają lub są wykorzystywane produkty uboczne, ich wytwórca jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

do-pobraniaDO POBRANIA