Szkolimy, jak chronić powietrze

5 października br. Departament Rolnictwa i Środowiska UMWL zorganizował szkolenie dla samorządowców szczebla gminnego i powiatowego w zakresie zarządzania jakością powietrza. Impulsem do tego była aktualizacja programów ochrony powietrza w regionie, która właśnie dobiega końca.

Przypomnijmy, że na terenie naszego województwa wkrótce realizowane będą dwa zaktualizowane programy ochrony powietrza (POP):

Projekty obydwu dokumentów, opracowane przez spółkę Ekometria z Gdańska, były wcześniej poddane opiniowaniu, o czym informowaliśmy tutaj. Fakt ten przypomniał również zaproszonym gościom dyrektor DRiŚ Sławomir Struski, otwierając czwartkowe szkolenie. Spotkanie poprowadziła Mariola Fijołek z Ekometrii. W pierwszej części przedstawiła ona uwarunkowania prawne w zakresie zarządzania jakością powietrza (krajowe i unijne), obowiązki administracji publicznej wynikające z POP-ów oraz możliwe zewnętrzne źródła finansowania przygotowania i realizacji działań naprawczych. Drugi panel poświęcony był sposobom pozyskiwania danych i przygotowaniu sprawozdań z realizacji POP-ów. Ekspert zwróciła tu uwagę głównie na wskaźniki emisji zanieczyszczeń. Element warsztatowy stanowiły ćwiczenia z uczestnikami – obliczanie efektu ekologicznego dla poszczególnych działań. Na koniec odbyła się dyskusja i podsumowanie zagadnień. Uczestnicy mogli też korzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertem.

Tematyka zarządzania jakością powietrza spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony samorządowców – na spotkanie przybyło ponad stu dwudziestu pracowników starostw, urzędów miast i gmin, w których realizowane będą programy ochrony powietrza. Ich zadaniem będzie osiągnięcie poziomów dopuszczalnych: średniodobowego pyłu zawieszonego PM10, a także II fazy pyłu PM2,5 oraz ich utrzymanie.

do-pobraniaDO POBRANIA

Prezentacja: Szkolenie w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji o ochronie powietrza oraz wdrażania programów ochrony powietrza

galeriaGALERIA