Będą nowe programy ochrony lubelskiego powietrza

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapraszamy do konsultacji projektów nowych programów ochrony powietrza dla: strefy lubelskiej i – oddzielnie – aglomeracji lubelskiej, ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5. Uwagi i opinie do projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego można zgłaszać w dniach 12-31 lipca br.

Głównym celem sporządzenia i wdrożenia tych aktualizacji jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych: średniodobowego pyłu zawieszonego PM10, a także II fazy pyłu PM2,5 (do osiągnięcia od 2020 r.) i pułapu stężenia ekspozycji oraz utrzymanie ich, a poprzez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście. Aktualizacje POP zostały opracowane za rok 2015 (dane emisyjne, meteorologiczne i inne z roku 2015). Realizację zaproponowanych działań naprawczych przewidziano na 10 lat – do 31 grudnia 2026 r.

Uwagi i opinie dotyczące należy wyrażać pisemnie, korzystając z załączonego formularza, i złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin lub: Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dris@lubelskie.pl.

Projekty uchwał zostaną także przedstawione do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast oraz starostom), skierowane do konsultacji i zaopiniowania Lubelskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Radzie Działalności Pożytku  Publicznego Województwa Lubelskiego.

do-pobraniaDO POBRANIA

Aglomeracja lubelska

Strefa lubelska

Na zdjęciu: kadr z filmu edukacyjnego pt. „EKO-ciepło, czyli jak zapobiegać niskiej emisji”, który można obejrzeć tutaj.