Sprawozdawczość odpadowa w teorii i praktyce

Sporządzenie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, to obowiązek samorządów lokalnych. O tym, jak sobie z tym radzą gminy z naszego regionu oraz jakie zmiany wprowadzają nowe regulacje prawne, dowiedzieli się uczestnicy seminarium, które marszałek województwa zorganizował 22 lutego w Lublinie. Na spotkanie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przybyli przedstawiciele stu sześćdziesięciu gmin.

Celem seminarium jest przekazanie przedstawicielom gmin kompletu rzetelnych informacji na temat sprawozdawczości z realizacji zadań w  zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych – mówił, otwierając spotkanie, wicemarszałek Grzegorz Kapusta. – To właśnie na samorządy gminne ustawodawca nałożył najliczniejsze obowiązki związane z kształtowaniem systemów gospodarki odpadami, a my, Urząd Marszałkowski, chcemy im pomóc w przebrnięciu przez gąszcz przepisów.

Przypomnijmy, że gminy są odpowiedzialne m.in. za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, funkcjonowanie systemu selektywnego ich zbierania, prowadzenie PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu. Do tego dochodzi edukacja mieszkańców i wspomniana już sprawozdawczość. Sporo czasu poświęcono praktycznym zastosowaniom obowiązujących przepisów. Temat ten poprowadził Jacek Pietrzyk, ekspert ds. odpadów, trener z zakresu sprawozdawczości ze spółki ATMOTERM, który zwrócił szczególną uwagę na zasady obliczania poziomów: recyklingu i ponownego użycia wybranych frakcji odpadów, a także ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w odniesieniu do nowego rozporządzenia.

W sprawozdaniach, składanych co roku marszałkowi województwa, gminy informują, jak zrealizowały swoje ustawowe obowiązki, czyli co na przestrzeni dwunastu miesięcy działo się w lokalnej gospodarce odpadami komunalnymi. A dzieje się dużo, bo  i wymogi stawiane gminom nie należą do łatwych. Zgodnie z założeniami, do 2030 roku aż 65% odpadów komunalnych ma zostać poddanych recyklingowi, a tylko 10% może trafić na składowiska. Jak podkreślano, dane zawarte w sprawozdaniach pozwalają obserwować tempo zmian w poszczególnych gminach, które realizują opracowany przez Samorząd Województwa „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”.

Urząd Marszałkowski wyszedł naprzeciw potrzebom gmin w kwestii rozwoju infrastruktury zagospodarowywania odpadów, przeznaczając z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przeszło 80 mln zł na dofinansowanie projektu strategicznego pt. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych” – podkreślał wicemarszałek Kapusta. – Obecnie jesteśmy na etapie realizacji umów z siedmioma beneficjentami, czyli zakładami komunalnymi, które rozpoczęły już stosowne inwestycje na swoim terenie. Chcę także podkreślić, że kontynuujemy projekt usuwania azbestu z nieruchomości należących do osób fizycznych w naszym regionie. Przez najbliższe dwa lata przeznaczymy na ten cel ponad 25 mln zł.

O szczegółach tego „azbestowego” przedsięwzięcia mówił podczas spotkania Mariusz Rudzki, dyrektor Regionalnego Biura Projektu. Seminarium podsumowała i zakończyła Katarzyna Kremeś, zastępca dyrektora DRiŚ.

galeriaGALERIA