Lubelska uchwała antysmogowa coraz bliżej

Za nami kolejne spotkanie „antysmogowe”. 19 października br. w Lublinie po raz trzeci spotkali się członkowie zespołu do spraw lubelskiej uchwały antysmogowej. Do grona ekspertów tym razem zaproszono radcę prawnego, który zapewnił profesjonalne doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska i przepisów z nim związanych. Podczas październikowego posiedzenia zespół kontynuował prace nad roboczym projektem dokumentu.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca, Bożena Lisowska. Członkom zespołu udało się omówić szczegółowo większość elementów uchwały oraz zapisać jej projekt. W kilku paragrafach zapisano listę ograniczeń i zakazów, których użytkownicy instalacji grzewczych z terenu województwa lubelskiego będą musieli przestrzegać nie tylko w sezonie grzewczym, ale przez cały rok.

Ograniczenia dotyczyć będą eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń, w których następuje spalanie paliw stałych (kocioł, kominek, piec, kuchnia węglowa). W fazie ustaleń jest obecnie paragraf dotyczący katalogu paliw (ich rodzaju i parametrów), których już niebawem nie będzie można w takich instalacjach spalać. Uchwała precyzuje także warunki dopuszczenia ogrzewaczy do eksploatacji. I tak na przykład instalacje, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, muszą posiadać co najmniej standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. Uchwała określi również obowiązki dla użytkownika instalacji, który zobowiązany będzie, na żądanie organów uprawnionych do kontroli, okazać m.in. świadectwo jakości paliwa wydane przez jego sprzedawcę.

Choć uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, to wymagania dla urządzeń grzewczych, których eksploatacja rozpocznie się przed tym terminem, będą musiały być zapewnione od 1 stycznia 2024 lub najpóźniej w 2028 roku – w zależności od spełnienia (bądź nie) wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń.

Obecnie trwa indywidualna praca członków zespołu nad ostatecznymi zapisami dokumentu. Zmodyfikowany projekt uchwały antysmogowej zostanie ponownie poddany analizie na kolejnym posiedzeniu zespołu, planowanego na listopad br.

galeriaGALERIA