Instytut Rozwoju władz Regionu Murcia gospodarzem konferencji podsumowującej projekt SCALE-UP

W dniach 18-19 listopada 2022 r. w Murcji odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego oraz konferencja podsumowująca dotychczasowe działania projektu SCALE-UP (Program Interreg Europa), którego organizatorem było INFO Murcia (Instytut Rozwoju utworzony przez władze Regionu Murcja).

Wydarzenie stanowiło zwieńczenie trzyletnich prac prowadzonych przez sześć regionów Europy nad usprawnieniem instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP w zakresie wchodzenia na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne oraz wzmocnienie zasięgu oddziaływania MŚP przez dostarczenie im odpowiednich narzędzi w ramach odnowionej strategii dotyczącej polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Partnerami projektu są regiony: Attyka (Grecja), Hesja (Niemcy), Lacjum (Włochy), Lubelskie (Polska), Nottingham (Wielka Brytania), Murcja (Hiszpania) oraz partner doradczy – Eurada z siedzibą w Brukseli (Belgia). W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Interreg Europa, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SMEunited).

Województwo Lubelskie w ramach kontynuacji wdrażania Regionalnego Planu Działania podpisało dwa listy intencyjne (z Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie), w których strony zadeklarowały współpracę nad udoskonalaniem narzędzi transferu wiedzy i technologii do gospodarki. Jednostki samorządowe i uczelnie chcą połączyć swój potencjał wiedzy i doświadczenia w celu wsparcia koncentracji i siły MŚP. W ramach współpracy wspólnie z uczelniami prowadzono pracę nad dwoma koncepcjami projektowymi – jedną w ramach programu Horyzont z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz drugą w ramach COST (European Cooperation in Science and Technology) z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Podjęto również działania mające na celu wdrożenie instrumentu p.n. Pilot Technologiczny w ramach dobrej praktyki MOVIN regionu Nothern Hessen (wsparcie przedsiębiorców poprzez zaangażowanie ekspertów ze świata nauki w formule warsztatów grupowych, które dostarczają nie tylko konkretnej wiedzy eksperckiej dla przedsiębiorców, ale tworzą również ekosystem współpracy networkingowej).