Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych przy Zarządzie Województwa Lubelskiego

Wojewódzkie rady konsultacyjne zostały powołane przez zarządy województw samorządowych na podstawie:

 • art. 15 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1156.

Do zadań wojewódzkiej rady konsultacyjnej należy:

 • opiniowanie wniosków o potwierdzenie statusu działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych przekazanych do rozpatrzenia przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • udzielanie pomocy i porad w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych,
 • świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne na prośbę osób zainteresowanych,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji  środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych,
 • analiza sytuacji życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz przedkładanie Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderatów w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.

Obsługa techniczno-administracyjna rad należy do zakresu administracji rządowej realizowanych przez województwa samorządowe.

Wojewódzka Rada Konsultacyjna przy Zarządzie Województwa Lubelskiego została powołana mocą uchwały nr CXIII/2375/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych w Lublinie w liczbie 7 osób, po zaakceptowaniu  kandydatów do niej przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka (pismo z dnia 18 marca 2016 r. znak DSE-K0423-056-69-3/16).

 

Skład Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej w Lublinie:

 • Krzysztof Choina – Lublin – przewodniczący
 • Nella Chrzan – Zamość
 • Andrzej Czapski – Biała Podlaska
 • Ignacy Czeżyk – Puławy
 • Bogusław Mikus – Chełm
 • Marek Pasieczny – Krasnobród
 • Anna Truskolaska – Lublin – sekretarz

Wszystkie osoby wchodzące w skład Rady są odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności lub innym odznaczeniem za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności.


Kontakt:
Krzysztof Choina – przewodniczący WRK – tel. 81 532 08 11, 509 685 522.
Janusz Malinowski – pełnomocnik Marszałka Województwa ds. kombatantów – tel. 81 44 16 522; e-mail: janusz.malinowski@lubelskie.pl