Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Marszałek Województwa Lubelskiego, kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl
 2.  Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa w punktach 6-9, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych).
 3. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami związanymi z realizacją zadań w ramach funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Prezydium WRDS WL oraz stałych i doraźnych zespołów roboczych WRDS WL sporządzany jest zapis dźwiękowy do celów protokolarnych oraz dokumentacja fotograficzna do celów informacyjno- promocyjnych WRDS WL.
 4. Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rada Dialogu Społecznego, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, Związki Zawodowe, Organizacje, Stowarzyszenia Związkowe, itp.), odbiorcom strony internetowej https://www.lubelskie.pl/dialog-spoleczny/ wnioskującym o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielania takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w organach jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 15, art. 16, art. 18, art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa.
 8. Podanie danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Danymi niezbędnymi do pełnienia roli członka WRDS WL są dane kontaktowe oraz nazwa organizacji, która Panią/Pana zgłosiła do reprezentowania jej w Radzie.
  Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania żądanych przez nas danych osobowych, ale ich niepodanie powoduje niemożność udziału w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
 9. W ramach prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.