Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ((zwanym dalej „RODO”) informuje się, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie, kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl).
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zakresie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
 3. Kategorie danych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, przynależność związkowa.
 4. Informujemy, że z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Prezydium WRDS WL oraz stałych i doraźnych zespołów roboczych WRDS WL sporządzany jest zapis dźwiękowy do celów protokolarnych oraz dokumentacja fotograficzna do celów informacyjno-promocyjnych WRDS WL.
 5. Dane będą udostępnione organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rada Dialogu Społecznego, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, Związki Zawodowe, Organizacje, Stowarzyszenia Związkowe ,itp.), odbiorcom strony internetowej https://www.lubelskie.pl/dialog-spoleczny/ wnioskującym o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielania takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w organach jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.
 2. Źródło pochodzenia danych: organizacja, która Panią/Pana zgłosiła do reprezentowania jej w Radzie lub stałych i doraźnych zespołach roboczych WRDS.
 3. W ramach prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.