Wyniki otwartego konkursu ofert – TURYSTYKA 2021

„Konkurs – Turystyka 2021” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.

Dnia 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLI/4383/2021 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.

W załączeniu:

  • Załącznik do Uchwały – Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  1. Zaktualizowanej oferty realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana. Po zaktualizowaniu oferty przez platformę internetową Witkac.pl, a następnie wydrukowaniu oferty z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby i złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.
  2. Oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu wraz z podaniem numeru rachunku bankowego. Stosowne oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: www.promocja.lubelskie.pl /zakładka: Turystyka – Otwarte konkursy ofert – Dokumenty do pobrania