Konkurs – Sport WSPIERANIE 2021” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania.

27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale Nr CCLVIII/4594/2021 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 maja 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
W załączeniu:

  • uchwała Zarządu,
  • załącznik do Uchwały – wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 maja 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  1. Zaktualizowanej oferty realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana. Zaktualizowaną ofertę przez platformę internetową Witkac.pl należy wydrukować z jednakową sumą kontrolną, następnie podpisać przez uprawnione osoby i złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.
  2. Oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu wraz z podaniem numeru rachunku bankowego. Stosowne oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: www.lubelskie.pl/zakładka: Promocja, Sport i Turystyka – Sport – Otwarte konkursy ofert – Dokumenty do pobrania/.

Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego – winna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.

Uchwała ZWL w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji,

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji.