„Konkurs – Sport Wspieranie 2020” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania.

Dnia 28 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CLXXI/3266/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 sierpnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

W załączeniu:

  • Uchwała Zarządu,
  • załącznik do Uchwały – Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 sierpnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  • zaktualizowanego planu, harmonogramu działań i opisu rezultatów zadania oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o których mowa znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl /zakładka: Promocja, Sport i Turystyka/,
  • oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu,
  • numeru rachunku bankowego.

Zaktualizowany plan, harmonogram działań i opis rezultatów zadania oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacja zadania winny być złożone w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.

Aktualizacja powinna uwzględnić warunki realizacji określonych działań związane z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.

Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.

Uchwała ZWL w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji.