Departament Kultury, Edukacji i Sportu uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2018 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2017 zostanie przeprowadzony w styczniu 2018 r. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2018 r.

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie „Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, które stanowią załącznik do Uchwały Nr XXXVII/604/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 5185, z 2016 r. poz. 930.).

Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego można przyznać osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione niżej warunki:

  1. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.: zajęcie miejsca 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich; zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata; zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy; zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski, w jednej z kategorii wiekowych: młodzieżowych młodzieżowiec, junior, junior młodszy (kadet), według regulacji szczegółowych opracowanych przez polskie związki sportowe, seniora do 27 lat – według regulacji szczegółowych opracowanych przez polskie związki sportowe pod warunkiem członkostwa w kadrze narodowej seniorów (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem polskiego związku sportowego);
  2. uprawia sport i konkurencję olimpijską;
  3.  uzyskała pozytywną opinię właściwego wojewódzkiego/okręgowego lub polskiego związku sportowego;
  4. zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;
  5.  zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;
  6. na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.

         
Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są: kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun; klub sportowy, którego kandydat jest członkiem; związek sportowy, właściwy dla danego sportu.

Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe – formularz F-KE/31/(11.12.2015).

Do wniosku dołącza się: zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy wojewódzki/okręgowy lub polski związek sportowy oraz oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – formularz F-KE/32/(11.12.2015).

Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie wszystkich danych w formularzach wniosku i oświadczenia. W przypadku braku jakichkolwiek danych, wnioskodawca będzie wzywany do ich uzupełnienia.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego oraz wymagane formularze są dostępne na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz na platformie LIBOI.