Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 stycznia 2023 r. podejmując uchwałę nr CDXXI/7402/2023 skierował projekt uchwały Sejmiku Województwa zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty, do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r. Projekt uchwały nr CDXXI/7402/2023 został zamieszczony na stronie internetowej Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakładce „Urząd Marszałkowski/Konsultacje społeczne”.

Podczas trwania konsultacji organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego nie przekazały żadnej uwagi ani opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacja@lubelskie.pl.

Ponadto projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego został przesłany, z prośbą o przedstawienie opinii, do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie, Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

Rada OPZZ Województwa Lubelskiego w wyznaczonym terminie nie zajęła stanowiska w przedmiotowym zakresie. Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Lublinie oraz Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” poinformowały, że nie zgłaszają uwag do projektu uchwały. Zarówno Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego jak i Rada Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.

Szczegóły konsultacji znajdują się w załączonym sprawozdaniu.

do-pobraniaDO POBRANIA

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczególnych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim musza odpowiadać składane projekty. (link otwiera się w nowym oknie)