Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 maja 2022 r. podejmując uchwałę nr CCCLXIII/6287/2022 skierował projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z innymi podmiotami, w tym w szczególności samorządami uczniowskimi i samorządami studenckimi.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 24 maja 2022 r. do dnia 7 czerwca 2022 r. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakładce „Urząd Marszałkowski/Konsultacje społeczne”.

Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski od organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ani od innych podmiotów, w tym w szczególności samorządów uczniowskich i samorządów studenckich.

Ponadto 16 maja 2022 r. projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego został przesłany, z prośbą o przedstawienie opinii, do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie, Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” oraz Rada OPZZ Województwa Lubelskiego w wyznaczonym terminie nie zajęły stanowiska w przedmiotowym zakresie. Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Lublinie w swojej odpowiedzi poinformował, że nie zgłasza uwag do zapisów projektu uchwały.

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego przedstawiła cztery uwagi i opinie do projektu Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Rada Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowała projekt z jednoczesną rekomendacją dotyczącą wykreślenia statusu ucznia jako warunku obligatoryjnego dla radnego Młodzieżowego Sejmiku. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt, jednocześnie proponując podniesienie górnej granicy wieku kandydatów na radnych do 25 lat.

Szczegóły konsultacji znajdują się w załączonym sprawozdaniu.

do-pobraniaDO POBRANIA

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego (link otwiera się w nowym oknie)