Ogłoszenie o przetargach

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej:

w miejscowości Cholewianka gmina Kazimierz Dolny.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 185/2 o pow. 0,5099 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny składa się z sutereny, parteru, piętra i użytkowego poddasza o łącznej pow. użytkowej 415 m2, dach budynku jest kryty blachą. Ponadto na nieruchomości znajdują się dwa budynki gospodarcze o pow. 35,88 m2 oraz 65 m2 zbudowane z kamienia wapiennego. Mniejszy z budynków jest kryty eternitem i jego stan techniczny określono jako średni. Większy budynek jest kryty papą a jego stan techniczny określono jako zły. Działka jest uzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obrębie oznaczonym symbolem UZ – usługi zdrowia.

 • KW NR LU1P/00017122/8 – Sąd Rejonowy w Puławach,
 • Cena wywoławcza: 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
 • Wadium: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),
 • Minimalne postąpienie: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 42/100 we współwłasności nieruchomości położonej

w Chełmie przy ul. Stephensona 5.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 294/4 o pow. 0,0878 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym o łącznej pow. użytkowej 1140,31 m2. Budynek składa się z podpiwniczenia, parteru, piętra i poddasza użytkowego, jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Od strony ulicy podjazd oraz parking przy budynku utwardzone są trylinką i betonem asfaltowym. W ramach udziału we współwłasności Województwo Lubelskiego korzystało z pomieszczeń o pow. użytkowej – 476,77 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy wielorodzinnej.

 • KW NR LU1C/00043461/4 – Sąd Rejonowy w Chełmie
 • Cena wywoławcza: 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych),
 • Wadium: 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych),
 • Minimalne postąpienie: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

Do wylicytowanych cen może być naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Sprzedający nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej budynków usytuowanych na nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży.

Przetargi odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4  w sali nr 569 :

 1. Dnia 5 czerwca 2020 r. o godz. 900 – nieruchomość położona w miejscowości Cholewianka gm. Kazimierz Dolny, działka nr 185/2 o pow. 0,5099 ha,
 2. Dnia 5 czerwca 2020 r. o godz. 1100 – nieruchomości położona w Chełmie przy
  Stephensona 5, działka nr 294/4 o pow. 0,0878 ha.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wniesienie wadium w pieniądzu PLN na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublinie nr 96 1020 3150 0000 3102 0047 7489 PKO BP S.A. O/Lublin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu na konto urzędu). W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz którego nastąpi zbycie nieruchomości,
  w przypadku wygrania przetargu.
 2. Przedłożenie w dniu przetargu w sali 569 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4:
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
 • pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy
  ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
 • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
 • umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony nabywcą nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości, od zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych oraz podatków ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Infrastruktury i Majątku Województwa, pok. 580 tel. 081 441 67 78 oraz na stronie internetowej www.lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

Załącznik do uchwały nr CXXXI/2640/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2020 r – Ogłoszenie o przetargach