Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „Zloty Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych Województwa Lubelskiego – Budowanie tożsamości regionalnej i promocja turystyczna”, które realizowane będzie od dnia 12 listopada 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2020 r. wyraził zgodę na realizację tego zadania w kwocie 5000 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta realizacji zadania złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Odział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1, pkt.
1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji w/w zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19a, ust. 3 informuje, że do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać wyłącznie w formie pisemnej do sekretariatu Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Grottgera 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym Oddział Miejski im. Aleksandra Jankowskiego w Lublinie.

Oferta została zamieszczona:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 794