Na podstawie Uchwały Nr CCXLIV/4764/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu statutu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Departament Kultury, Edukacji i Sportu UMWL w Lublinie uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

 1. Przedmiot konsultacji.
  Przedmiotem konsultacji jest projekt statutu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, stanowiący załącznik do Uchwały Nr CCCXLIV/4764/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu statutu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
  Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone:
  1) w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1817, z późn. zm.);
  2) w przypadku organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 23 stycznia 2018 r.;
  3) w przypadku reprezentatywnych organizacji związków zawodowych – w terminie określonym w art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1881, z późn. zm.).
 1. Przedmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.
  Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z kulturą oraz reprezentatywne organizacje związkowe.
 1. Warunki udziału w konsultacjach.
  Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz reprezentatywnych organizacji związkowych w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
  – nazwa i adres organizacji/podmiotu;
  – numer KRS;
  – nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 1. Projekt statutu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – w załączeniu.
 1. Forma przeprowadzenia konsultacji.
  Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail:deks@lubelskie.pl lub janina.biegalska@lubelskie.pl. W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu w sprawie projektu statutu”.
 1. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Departament Kultury, Edukacji i Sportu UMWL w Lublinie,  ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
Tel. (81) 44 16 704, fax (81) 44 16 719

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie konsultacji

Projekt statutu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym