Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość.

 

I. Do konkursu może przystąpić:

 • nauczyciel mianowany, dyplomowany lub akademicki, który spełnia łącznie wymagania określone w § 1, 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597 z późn. zm.);
 • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 4. o zatrudnieniu, na stanowiskach, o których mowa w 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597 z późn. zm.);
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz.1480 z późn. zm.) lub,
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub,
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 255) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

III. Oferty w języku polskim należy składać, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do kontaktu i dopiskiem „Nie otwierać – Konkurs na stanowisko dyrektora – Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu”, w terminie od 7 kwietnia 2021 r.
do 20 kwietnia 2021 r. :

 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach pracy urzędu, od godz. 730 do godz. 15.30, Artura Grottgera 4, 20-079 Lublin lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20 – 079 Lublin,
 • oferta może być złożona także w postaci elektronicznej z dopiskiem jak wyżej, powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie/skany dokumentów wymagane od osób przystępujących do konkursu. Na żądanie organu/komisji konkursowej, kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów wymienione w pkt. II.

IV. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data nadania oferty (data stempla pocztowego) lub data wpływu oferty w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data otrzymania oferty to jest:

 • pojawienie się oferty na elektronicznej skrzynce podawczej Urzędu;
 • pojawienie się oferty w systemie teleinformatycznym ePUAP.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie minimum 7 dni przed posiedzeniem Komisji Konkursowej. Kandydat zgłasza się na posiedzenie Komisji Konkursowej z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

VI. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.

VII. Złożone oferty wraz z załączonymi dokumentami, osób którym nie zostało powierzone stanowisko Dyrektora, na ich wniosek, zwraca się po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia konkursu. Nieodebrane dokumenty w powyższym terminie zostają komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 • Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubelskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego,
  z siedzibą przy Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, e-mail: iod@lubelskie.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w związku z 63 ust. 1 i 10  w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm),§ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587
  z późn. zm.);
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska mogą być podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, pozostałe dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym uprawnionym do kontroli poprawności przeprowadzonego postępowania konkursowego; dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia
  i serwisu Urzędu;
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, na jakie Pani/Pan złożyła/złożył ofertę. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty zostaną zwrócone (jedynie część danych, tj. imię i nazwisko oraz adres przechowywane są przez okres archiwalny). Natomiast dane osobowe kandydata wybranego w postępowaniu konkursowym będą przetwarzane przez okres trwania zatrudnienia na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym, a po tym okresie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji;
 • ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
 • podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu ustawowego określonego 63 ust. 1 i 10  w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.); konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.

 

Uchwała CCXLIX_4463_2021 skan

Uchwała CCXLIX_4463_2021