Informacja o przedmiocie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

Na podstawie uchwały Nr CCC/5938/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, Departament Kultury, Edukacji i Sportu UMWL w Lublinie uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

  1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym
w województwie lubelskim, stanowiący załącznik do uchwały Nr CCC/5938/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

 

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone:

1) w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego
w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

2) w przypadku organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
w sferze pożytku publicznego w terminie – od dnia 28 września 2018 r. do dnia 8 października 2018 r.

 

  1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

  1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

– nazwa i adres organizacji/podmiotu;

– numer KRS;

–  nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej
do reprezentowania organizacji.

 

  1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim – w załączeniu.

 

  1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: deks@lubelskie.pl.

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego” – formularz w załączeniu.

 

  1. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Departament Kultury, Edukacji i Sportu UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,

Tel. (81) 44 16 705, fax (81) 44 16 704.

do-pobraniaDO POBRANIA

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego

Zał. nr 1 Wniosek o przyznanie studenckiego stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego studentom zamieszkałym w województwie lubelskim

Zał. nr 2 Oświadczenie dla celu wypłaty studenckiego stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

Formularz zgłaszania uwag

Uchwała Nr CCC/5938/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim