Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 22 maja 2018 r. w Uchwale Nr CCLXXIV/5374/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „100.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę” w okresie od 25 maja 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest:

  • złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu,
  • podanie imion i nazwisk osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
  • złożenie w 2 egz. zaktualizowanego harmonogramu oraz kalkulacji przewidywanych kosztów realizowanego zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o których mowa znajdują się na stronie internetowej TUTAJ

     Zaktualizowany harmonogram oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania winny być złożone w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy tj. w terminie minimum 14 dni przed terminem realizacji zadania.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego

Wykaz podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja