Turystyka jest istotną gałęzią gospodarki województwa lubelskiego. Podejmowanie działań dla zrównoważonego i kompleksowego rozwoju turystyki regionu lubelskiego jako gałęzi gospodarki to istotne zadanie ze względu na ekonomiczny rozwój województwa. Realizacja wymaga tworzenia przewagi konkurencyjnej regionu poprzez wspieranie możliwości rozwoju w zakresie uprawiania różnych form turystyki, różnicowania oferty turystycznej opartej o lubelskie produkty turystyczne oraz wykorzystania specyficznych walorów województwa. Turystykę w Polsce cechuje w ostatnich latach znacząca dynamika rozwoju. Polska określana jest jako jedno z ważnych państw na mapie turystyki. Województwo Lubelskie ma szansę na znaczący rozwój jako region atrakcyjny turystycznie, może ponadto wnieść znaczny wkład w rozwój lokalnej gospodarki dzięki przychodom z tego tytułu. 

Dane gromadzono sukcesywnie przez okres 12 miesięcy (od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r.). Proces gromadzenia danych obejmował również informacje archiwalne, które umożliwiły wnioskowanie w szerokim horyzoncie czasowym.

Niniejsze badania dostarczają aktualnych informacji o kondycji lubelskiej turystyki. Wyrażamy głęboką nadzieję, że zgromadzone dane przyczynią się do ograniczenia sytuacji niepewności oraz wypełnią bieżące zapotrzebowanie na informacje niezbędne dla rozwijania odpowiedniej polityki gospodarczej i turystycznej województwa lubelskiego w kolejnych latach.

Raport powstał dzięki wspólnej pracy interdyscyplinarnego zespołu złożonego z zawodowych badaczy o różnorodnej specjalizacji, w tym badaczy społecznych, analityków gospodarczych, statystyków, matematyków i biologów. Nad prawidłowością wykonania badania czuwał jego zleceniodawca – Województwo Lubelskie.

Badania i opracowanie raportu pod nazwą „Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne” zrealizowane zostało w ramach projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne – raport końcowy