14 stycznia 2021 r. odbyło się XXX posiedzenie Polsko Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Po raz pierwszy w swej 30- sto letniej historii miało ono formę wideokonferencji. Organizatorem wydarzenia w tym roku była strona polska.

Polsko- Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej została powołana na mocy polsko- niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. W ramach Komisji działają cztery komitety: Komitet ds. Współpracy Przygranicznej, Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej, Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej oraz Komitet ds. Edukacji.

Tegorocznemu posiedzeniu Komisji przewodzili nowi współprzewodniczący, którzy zostali powołani do pełnienia swej funkcji w 2020 r. Ze strony polskiej jest nim Pan Mariusz Boguszewski, Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast współprzewodniczącą ze strony niemieckiej jest Pani Anke Meyer, Pełnomocnik ds. Relacji z Państwami Członkowskimi UE oraz Współpracy Przygranicznej i Regionalnej w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wśród licznych uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Ministerstw z Polski i Niemiec, Euroregionów, Ambasady RP w Berlinie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, reprezentanci Urzędów Wojewódzkich, Izb Przemysłowo- Handlowych, a przede wszystkim przedstawiciele niemieckich landów i polskich województw, tym razem wyjątkowo, nie tylko z terenów przygranicznych. Wśród reprezentantów jedenastu województw z Polski znaleźli się także przedstawiciele Lubelszczyzny.

W trakcie obrad przedstawione zostały przez współprzewodniczących z obydwu stron informacje dotyczące przebiegu pracy poszczególnych komitetów w czasie od ostatniego posiedzenia Komisji. Głównym tematem, który zdominował wszystkie wystąpienia była pandemia Covid- 19 oraz jej skutki dla współpracy polsko- niemieckiej.

Pani Elżbieta Anna Polak oraz Pan Stephan Holthoff- Pförtner, współprzewodniczący Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej zrelacjonowali, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na polsko- niemieckie stosunki międzyregionalne, wskazując jednocześnie na dobre praktyki płynące ze współpracy Polski i Niemiec w tym trudnym czasie.

Współprzewodniczący Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Pan Marek Subocz oraz Pan Jobst- Hinrich Ubbelohde przedstawili wyzwania i propozycje rozwiązań problemów związanych z Covid- 19 na pograniczu polsko- niemieckim. Wspomniano przy tym o realizacji Umowy Ramowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym oraz o wypracowanej Instrukcji metodycznej udzielania pomocy przez jednostki straży pożarnej w polsko- niemieckim obszarze przygranicznym.

Współpraca w dziedzinie gospodarki przestrzennej, przybliżona przez Panią Annę Świątecką- Wronę oraz Pana Daniela Meltziana, to głównie prezentacja Implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, stanu przygotowań mapy połączeń kolejowych oraz Agendy Terytorialnej 2030.