Trzecie spotkanie partnerów projektu ROSIE

Kolejne etapy realizacji projektu ROSIE, zarządzanie procesem innowacyjnym oraz narzędzia oceny odpowiedzialnych innowacji (RI) były tematami trzeciego już spotkania partnerów projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP, współfinansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa.

W dniach 8-9 października w Mediolanie odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu ROSIE, któremu towarzyszyła wizyta studyjna i śródokresowe wydarzenie projektowe. W ramach zaplanowanych spotkań przedstawiciele 11 instytucji współpracujących w przedsięwzięciu rozmawiali na temat aktualnego stanu prac oraz kolejnych działań przewidzianych w harmonogramie. Dyskusje dotyczyły przede wszystkim drugiego pakietu tematycznego (WPT2), którego celem jest opracowanie na poziomie każdego z regionów partnerskich tzw. Mapy Drogowej – dokumentu strategicznego odnoszącego się do wdrażania odpowiedzialnych innowacji w regionie. W rezultacie prac realizowanych w WPT2 powstanie wspólna Mapa Drogowa dla projektu ROSIE zawierająca rekomendacje dotyczące podejścia do Odpowiedzialnych Innowacji na poziomie makroregionu Europy Środkowej. Ponadto rozmawiano o następnych etapach realizacji pilotażowych działań w MŚP w regionach. Za realizację trzeciego pakietu tematycznego projektu (WPT3), w ramach którego podejmowane są działania pilotażowe, odpowiedzialne jest Województwo Lubelskie. Nasz region wyselekcjonował już 5 firm, które będą oceniać swój potencjał w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji i przy wsparciu ekspertów podjąć próbę wdrożenia narzędzi Odpowiedzialnych Innowacji w swojej codziennej działalności.

Spotkanie w Mediolanie było również okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami instytucji realizujących inne projekty z zakresu Odpowiedzialnych Innowacji. Przedstawione zostały trzy przedsięwzięcia finansowane z programu Horyzont 2020: PRISMA , COMPASS i SMART-map . Na szczególną uwagę zasługuje projekt COMPASS, który opracował narzędzie on-line do oceny poziomu Odpowiedzialnych Innowacji w przedsiębiorstwach.

Następne spotkanie partnerów projektu zaplanowano na kwiecień 2019 r. w Lublinie.

Projekt ROSIE finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która służyć będzie zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji (RI – Responsible Innovation) oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt  jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. a partnerem w tym projekcie jest Województwo Lubelskie.

galeriaGALERIA