XXXVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. „Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020” (z perspektywą do 2030 roku).
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
7.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego z autopoprawką nr 1;
7.2. uchwały budżetowej na 2018 rok:
a) prezentacja projektu budżetu wraz z ewentualnymi poprawkami Zarządu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji Sejmiku o projekcie budżetu,
d) przedstawienie wniosków i opinii Komisji Budżetowej o projekcie budżetu,
a także opinii tej Komisji o wnioskach radnych i o wnioskach pozostałych komisji Sejmiku zgłoszonych do projektu budżetu,
e) stanowisko Zarządu w sprawie wniosków i opinii zgłoszonych do projektu budżetu,
f) dyskusja,
g) głosowanie nad wnioskami, o których mowa w § 13 ust. 3 uchwały Nr XLVI/802/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia
6 lipca 2010 r. nieuwzględnionymi w poprawkach Zarządu oraz nad wnioskami, o których mowa w tym przepisie, dotyczącymi zmian w projekcie budżetu, na których dokonanie Zarząd wyraził zgodę w trakcie sesji budżetowej,
h) głosowanie nad uchwałą budżetową;
7.3. zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Henan (Chińska Republika Ludowa)
7.4. powołania Komisji Doraźnej do spraw Młodzieży Sejmiku Województwa Lubelskiego
8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10 . Zamknięcie obrad.