XXXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 2 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego
  za I półrocze 2017 roku.
 8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2017 – 2030 w I półroczu 2017 r.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:
  10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
  10.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
  10.3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Nałęczów przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką Nr 827 a drogą gminną Nr 107858L, w kierunku Bochotnica Kolonia”;
  10.4. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
  10.5. przystąpienia Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN);
  10.6. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 747, Nr 824 i Nr 832 w granicach administracyjnych gminy Opole Lubelskie, Gminie Opole Lubelskie.
 11. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

→  komplet materiałów