XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 29 marca 2021 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 do 15.00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) obrady odbywały się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem programu eSesja oraz aplikacji Microsoft Teams.

Link do transmisji z sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Roberta Andrzeja Bondyrę.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Podedwórze w 2021 r. przez Województwo Lubelskie na zadanie własne z zakresu pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia nadania imienia Marii Minczewskiej Szkole Policealnej – Medycznemu Studium Zawodowemu w Białej Podlaskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
 21. Raport z wykonania w 2020 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne, wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

komplet materiałów