XXIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 19 lutego br. w godzinach od. 11.00. do 14. 45.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) obrady odbywały się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem programu eSesja oraz aplikacji Microsoft Teams.

Link do transmisji z sesji Sejmiku województwa Lubelskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Puławy w 2021 r. przez Województwo Lubelskie na zadanie własne z zakresu pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w 2021 roku przez Województwo Lubelskie na zadanie własne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2021-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie na rzecz Gminy Wyryki darowizny udziału Województwa Lubelskiego wynoszącego 100/10000 w działce, położonej w miejscowości Adampol.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Kraśnik, Miastu Kraśnik.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Ostrów Lubelski, Gminie Ostrów Lubelski.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski, Gminie Piaski.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj, Miastu Biłgoraj.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Tarnogród, Gminie Tarnogród.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego na rok 2021”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niezwłocznego podjęcia działań w związku z koniecznością remontu drogi wojewódzkiej Nr 837 na odcinku Nielisz – Żółkiewka.
 29. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i  placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – Województwo Lubelskie w 2020 roku.
 30. Raport na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubelskiego za rok 2019.
 31. Interpelacje i zapytania radnych.
 32. Sprawy różne, wolne wnioski.
 33. Zakończenie obrad.

komplet materiałów