XVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 15.00 – 17.00  i została przeprowadzona w systemie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim w 2019 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 7. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2019.
 8. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Zasady, Tryb i Harmonogram aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne, wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Komplet materiałów