VII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 14.10 – 18.15 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu VI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Województwa Lubelskiego. Podsumowanie działalności Zarządu Województwa Lubelskiego w 2018 roku”.
  6.1. Debata nad raportem o stanie Województwa Lubelskiego.
  6.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Lubelskiego.
 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2018 rok (zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej).
 2. Sprawozdanie finansowe Województwa Lubelskiego za 2018 rok (zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta).
 3. Sprawozdanie roczne za 2018 rok z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja o stanie mienia Województwa Lubelskiego za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubelskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Lubelskiego za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubelskiego za 2018 rok (po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi zlokalizowanej na terenie gminy Wólka i miasta Lublin.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Lubelskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Lublinie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela i desygnowania przedstawiciela Województwa Lubelskiego do działania w imieniu Województwa Lubelskiego w stowarzyszeniu Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
  z siedzibą w Lublinie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Wolności w Lublinie dotyczącej nagrywania obrazu i dźwięku oraz udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej nagrań z posiedzeń komisji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 849.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

VII sesja komplet materiałów