IV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 11 marca 2019 r. (poniedziałek) w godz. od 13.10 do 18.50 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie stanowiska upamiętniającego mecenasa Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w 2018 roku.
 8. Raport z wykonania w 2018 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 10. Omówienie sytuacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela oraz zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nałęczów przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką Nr 827 a drogą gminną Nr 107858L, w kierunku Bochotnica Kolonia”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew, Gminie Parczew.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie Województwa Lubelskiego”.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów”.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stropu nad parterem wraz z dwiema klatkami schodowymi usytuowanymi w tylnej części budynku Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie wraz z nadzorem inwestorskim oraz niezbędną dokumentacją i innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania I piętra budynku z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz parteru z przeznaczeniem na Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie”.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2019 roku.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego na rok 2019”.
 41. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie darowizny i sprzedaży mienia Województwa Lubelskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 42. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 43. Sprawy różne, wolne wnioski.
 44. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                  komplet materiałów IV sesji SWL