III sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce   28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w godz. od 12.20 do 19.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Ryszarda Szczygła.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. ZDJĘTY Z PORZĄDKU
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Polityki Społecznej
  i Równego Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego z autopoprawką nr 1.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok z autopoprawką nr 1.
  a) prezentacja projektu budżetu wraz z ewentualnymi poprawkami Zarządu,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
  o projekcie uchwały budżetowej,
  c) przedstawienie opinii i wniosków komisji Sejmiku o projekcie budżetu,
  d) przedstawienie wniosków i opinii Komisji Budżetowej o projekcie budżetu,
  a także opinii tej Komisji o wnioskach radnych i o wnioskach pozostałych komisji Sejmiku zgłoszonych do projektu budżetu,
  e) stanowisko Zarządu w sprawie wniosków i opinii zgłoszonych do projektu budżetu,
  f) dyskusja,
  g) głosowanie nad wnioskami, o których mowa w § 13 ust. 3 uchwały
  Nr XLVI/802/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 lipca 2010 r. nieuwzględnionymi w poprawkach Zarządu oraz nad wnioskami, o których mowa w tym przepisie, dotyczącymi zmian w projekcie budżetu, na których dokonanie Zarząd wyraził zgodę w trakcie sesji budżetowej,
  h) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa lubelskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj, Miastu Biłgoraj.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski, Miastu Międzyrzec Podlaski.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol, Miastu Terespol.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski, Gminie Piaski.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Lubelskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny i sprzedaży mienia Województwa Lubelskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana M. S. na uchwałę Nr II/30/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie i udzielenia pełnomocnictwa.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie i udzielenia pełnomocnictwa.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela i desygnowania przedstawiciela Województwa Lubelskiego do działania w imieniu Województwa Lubelskiego w stowarzyszeniu Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Lublinie.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II
  w Zamościu.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej
  w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
  w Chełmie.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej
  w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej
  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej
  w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej
  w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli w Radzie Społecznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
 41. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 42. Sprawy różne, wolne wnioski.
 43. Zamknięcie obrad.

→  komplet materiałów