Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Producenci tradycyjnych i ekologicznych specjałów, również z branży winiarskiej, już niebawem będą mogli starać się o przyznanie pomocy na przystępowanie do unijnych systemów jakości, takich jak np.: gwarantowane tradycyjne specjalności, chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i rolnictwo ekologiczne. Tegoroczny nabór wniosków o  wsparcie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpocznie już 27 listopada.

Pomoc jest przyznawana producentowi, który m.in.:

  • przystąpił do co najmniej jednego systemu jakości spośród wymienionych w § 3 pkt 3 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1195 oraz z 2017 poz. 1331 i 1662 oraz z 2018 r. poz. 1440) w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub w pierwszym roku wniosku o przyznanie pomocy;
  • nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013, dla systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;
  • nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana;
  • jest posiadaczem co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Szczegółowe warunki otrzymania pomocy są wymienione w instrukcji wypełniania wniosku. Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie internetowej: kowr.gov.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA