Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej.

Instrumentem zarządza Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (dysponent środków) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menedżer funduszy). Wsparcie w formie pożyczek (Pożyczka na rozwój Turystyki) jest oferowane przez instytucje finansujące wybrane przez BGK. Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę rekreacyjno-sportową i uzdrowiskową, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych. Budżet instrumentu pochodzi ze spłaconych pożyczek i gwarancji oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej). 

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z pożyczek w ramach projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” na korzystniejszych warunkach.

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują*:

 • Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek;
 • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych;
 • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy;
 • Brak wymaganego wkładu własnego;
 • Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

*Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. W województwie lubelskim jest to Lubelska Fundacja RozwojuWniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.   

Dla kogo?

Ze środków Projektu udzielane są „Pożyczki na Rozwój Turystyki”, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży turystycznej i okołoturystycznej,

prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw  Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Pożyczki udzielane są przez instytucje finansujące wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych. Wyłonione przez BGK instytucje finansujące posiadają ugruntowaną pozycję w regionach, w których działają oraz wieloletnie  doświadczenie w udzielaniu wsparcia finansowego przedsiębiorcom sektora MŚP. Oferowane przez nie pożyczki udzielane będą na jednolitych warunkach, określonych dla Projektu.

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane Ostatecznym Odbiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, tj. prowadzącym działalność w ramach następujących działów i grup PKD:

 • 55 Zakwaterowanie;
 • 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 • 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
 • 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
 • 51.1 Transport lotniczy pasażerski;
 • 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 • 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 • 77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79 Działalność związana z turystyką;
 • 86 Opieka zdrowotna;
 • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
 • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 • 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • 47 Handel detaliczny;
 • 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 • 10.52 Produkcja lodów;
 • 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 • 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 • 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 32 Pozostała produkcja wyrobów;
 • 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Ponadto, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży, w przypadku, gdy z przedstawionego biznes planu wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej i wpisuje się w typy inwestycji objętych wsparciem wskazanym poniżej.

Przeznaczenie Pożyczki na Rozwój Turystyki

Celem wsparcie udzielanego MŚP  jest poszerzenie oferty, podniesienia jakości produktów i usług lub wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

a.     Obiekty noclegowe;

b.     Obiekty gastronomiczne;

c.     Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;

d.     Infrastruktura turystyki zdrowotnej;

e.     Infrastruktura kultury i rozrywki;

f.      Transport turystyczny;

g.     Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;

h.     Ekologiczne produkty;

i.       Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;

j.       Przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;

k.     Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

 

Z pożyczki można sfinansować następujące typy wydatków:

a.     Roboty budowane (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury);

b.     Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;

c.     Jako element przedsięwzięcia:

–           wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK),

–           wydatki związane z bieżącą/obrotową działalnością

–           promocja i reklama związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

 

Warunki udzielania „Pożyczki na Rozwój Turystyki”

 1. Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;
 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki);
 3. Wkład własny MŚP: 20%;
 4. Oprocentowanie: od 1,84%;
 5. Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
 6. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

 

Dodatkowe preferencje (oprocentowanie 0,92% oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

 1. Obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
 2. MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).

 

Zmiany w oferowaniu produktu w nowo zawieranych umowach z Pośrednikami Finansowymi:

 1. Inwestycja finansowana Pożyczką musi być zlokalizowana na terenie Polski Wschodniej – zniesienie wymogu posiadania siedziby przedsiębiorcy w danym województwie.
 2. Rozszerzenie zasięgu działania pośredników finansowych o pozostałe województwa Polski Wschodniej do 30% wartości Portfela Jednostkowych Pożyczek.
 3. W przypadku Pożyczki o wartości powyżej 250 000,00 zł dopuszcza się wydłużenie okresu spłaty do maksymalnie 84 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki na rzecz przedsiębiorcy.
 4.  Jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie Pożyczki od tego samego Pośrednika, pod warunkiem, że druga Pożyczka może zostać udzielona po rozliczeniu wydatkowania środków z pierwszej.
 5. Obniżenie podstawowego progu  oprocentowania Pożyczki do 1,84% (stopa bazowa KE); Oprocentowanie Pożyczki udzielonej start-upom lub na przedsięwzięcie mające status MPR Green Velo pozostało bez zmian i wynosi 0,92 %.

Dodatkowe informacje: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka