„Konkurs -Turystyka 2017 „- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i  wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dnia 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale NR CLXVII/3382/2017 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa formie wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia do 15 grudnia 2017 r.

Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest złożenie:

1) oświadczenia Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy,

2) podanie numeru rachunku bankowego,

3) podanie numeru pesel osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów,

4)    złożenie w 2 egz. zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu realizowanego zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o którym mowa znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl,

5)    zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania winien być złożony w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy tj. w terminie minimum 14 dni przed terminem realizacji zadania.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała.doc

Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia do 15 grudnia 2017 r.

Zał. 1 Podział-wsparcie

Załącznik 2 Podział-powierzone