Informacja w przedmiocie konsultacji:

Na podstawie uchwały nr CCCLXIII/6287/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w tym w szczególności samorządami uczniowskimi i samorządami studenckimi.

Przedmiot konsultacji

Konsultacjom poddany jest projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji

  • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);
  • inne podmioty, w tym w szczególności samorządy uczniowskie i samorządy studenckie.

Ponadto projekt uchwały został skierowany do konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych, Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
  • numer KRS (o ile został nadany);
  • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w tym w szczególności samorządami uczniowskimi i samorządami studenckimi będą prowadzone w terminie do dnia 24 maja 2022 r. do dnia 7 czerwca 2022 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego oraz inne podmioty, w tym w szczególności samorządy uczniowskie i samorządy studenckie zgłaszają uwagi i opinie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacja@lubelskie.pl.

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego”.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Organizacyjno-Prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 648.

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego (link otwiera się w nowym oknie)

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego (link otwiera się w nowym oknie)

Projekt Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego (link otwiera się w nowym oknie)

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego (link otwiera się w nowym oknie)