Zarząd Województwa Lubelskiego 22 stycznia 2019 r. w Uchwale Nr XV/292/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest:

  • złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu,
  • podanie imion i nazwisk osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
  • złożenie w 2 egz. zaktualizowanego harmonogramu oraz kalkulacji przewidywanych kosztów realizowanego zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o których mowa znajdują się na stronie internetowej pod linkiem:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63&p1=szczegoly&p2=1114836  lub

https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=518491

     Zaktualizowany harmonogram oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania winny być złożone w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy tj. w terminie minimum 14 dni przed terminem realizacji zadania.

W załączeniu:

  • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego,

link https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&p1=szczegoly&p2=1345431

  • Wykaz podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z terminem realizacji od 31 stycznia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.

link https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1345436