Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

Podstawa prawna konsultacji.

 1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);
 2. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn.zm.);
 4. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263);
 5. 4 uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124 poz. 2157, z późn.zm.);
 6. uchwała Nr CC/3690/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt zmiany uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” z dnia 24 kwietnia 2006 r.

Omówienie przebiegu konsultacji.

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 27 października 2020 r. uchwały nr CC/3690/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego, przeprowadzono konsultacje z następującymi podmiotami:

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu uchwały;
 • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego – w terminie do dnia 12 listopada 2020 r.;
 • reprezentatywne organizacje związków zawodowych – w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu uchwały;
 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

 • publikacji projektu uchwały na stronie internetowej Województwa Lubelskiego;
 • zgłoszenia przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl;
 • doręczenia projektu uchwały Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, reprezentatywnym organizacjom związków zawodowych oraz Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 4 listopada do dnia 12 listopada. Projekt uchwały został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty. Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Ponadto, projekt uchwały został przesłany z prośbą o przedstawienie opinii do następujących organizacji: Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie, Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego. Powyższe organizacje nie wniosły uwag do przedłożonego projektu uchwały.