Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 14 maja 2019 r. podejmując uchwałę Nr XL/948/2019 skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl w zakładce: ogłoszenia i komunikaty.

Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski od organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto, 24 maja 2019 r. projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego został przesłany, z prośbą o przedstawienie opinii, do: Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie, Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwagi do projektu przedstawił Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Lublinie oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Szczegóły konsultacji znajdują się w załączonym sprawozdaniu.

do-pobraniaDO POBRANIA

Sprawozdanie

Uzasadnienie projektu uchwały OIU po konsultacjach