Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 kwietnia 2019 r. podejmując uchwałę Nr XXXVI/861/2019 skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 16 maja 2019 r. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl w zakładce: ogłoszenia i komunikaty.

Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski.

Ponadto, 18 kwietnia 2019 r. projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego został przesłany, z prośbą o przedstawienie opinii, do: Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie oraz Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Powyższe organizacje nie wniosły uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała SWL o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Uzasadnienie do Statutu