Sprawozdanie z przebiegu konsultacji uchwał

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 16 czerwca 2020 r. podejmując uchwałę Nr CLVI/2976/2020, skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt:

  1. Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zamościu.
  2. Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.
  3. Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Lublinie.
  4. Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Chełmie.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r. Projekty uchwał zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty.

Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Ponadto, projekty powyższych uchwał przesłane zostały z prośbą o przedstawienie opinii do następujących organizacji: Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie oraz Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Powyższe organizacje nie wniosły uwag do projektów uchwał.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Załącznik: „Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektów statutów WORD”