Sprawozdanie z przebiegu  i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego w sprawie zmiany  Statutu Województwa Lubelskiego.

SPRAWOZDANIE