Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Towarzystwo Przyjaciół Grabowca z siedzibą w Grabowcu złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wystawa dawnej fotografii o Grabowcu z okazji jubileuszu 750-lecia Grabowca i setnej rocznicy niepodległości Polski”, które realizowane będzie od dnia 22 marca 2018 r. do dnia 17 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 4000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Grabowca spełnia warunki określone w art. 19a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19a, ust. 3 informuje, że do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Towarzystwem Przyjaciół Grabowca.

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

do-pobraniaDO POBRANIA

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Grabowca