Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty

Informacja w przedmiocie konsultacji:

Na podstawie uchwały Nr XL/948/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Przedmiot konsultacji

Konsultacjom poddany jest projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto projekt uchwały został skierowany do konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych oraz Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
  • numer KRS;
  • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego będą prowadzone w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego zgłaszają uwagi i opinie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacja@lubelskie.pl.

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego”.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Organizacyjno-Prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 648.

do-pobraniaDO POBRANIA

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie inicjatyw obywatelskich

Uchwała ZWL w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Uzasadnienie projektu uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3