Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego poddaje konsultacjom projekt uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego w sprawie zmiany  Statutu Województwa Lubelskiego.

Działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4029, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego poddaje konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego w sprawie zmiany  Statutu Województwa Lubelskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 10 lipca 2019 r.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • publikacji projektu uchwały na stronie internetowej Województwa Lubelskiego: lubelskie.pl (zakładka Samorząd/ Aktualności/ Ogłoszenia i komunikaty).
  • zgłaszania uwag i opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Uwagi i opinie należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4 lub w Kancelarii Sejmiku pok. 043 (parter).
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z tym, że termin o którym mowa w pkt 1, uważa się za zachowany jeżeli dokument zawierający uwagi i opinie zostanie doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie najpóźniej w dniu 10 lipca 2019 r.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sejmik@lubelskie.pl

4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Kancelaria Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie : 81 441 66 14.

5. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Województwa Lubelskiego: lubelskie.pl (zakładka Samorząd/ Aktualności/Ogłoszenia i komunikaty).

do-pobraniaDO POBRANIA

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Formularz konsultacji projektu zmiany Statutu Województwa Lubelskiego.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – projekt uchwały SWL